• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

  ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ) (OPEN LAB)

 • ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

  ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Техническо образование - професионално техническо обучение

АВТОТРОНИКА

АВТОТРОНИКА

Набор от симулационни табла за моделиране и изучаване на електрическите и електронни системи и подсистеми в съвременните автомобили. Функциониращи макети и разрези на реални възли и системи в автомобила. Виж повече...

РОБОТОТЕХНИКА

РОБОТОТЕХНИКА

Производствена система, съставена от роботи, програмируеми логически контролери (PLC) и други компоненти за моделиране на индустриална ситуация. Виж повече...

ТЕРМОТЕХНИКА

ТЕРМОТЕХНИКА

Набор от симулационни табла за изучаване на битови и търговски охладителни и климатични системи. Виж повече...
 

БИОМЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

БИОМЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Набор от платки за изучаване и обслужване на биомедицинско оборудване, което има връзка с най-важните биомедицински апарати. Виж повече...

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

Лаборатория за изучаване на електрическите машини с мощности: 0.2; 0.3; 1.1; 3.5 kW. Еднофазни и трифазни; асинхронни двигатели, работещи на променлив ток, двигатели, работещи на постоянен ток, синхронни машини,трансформатори. Виж повече...

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ИНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОНИКА (TIME)

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА ИНТЕРАКТИВНА ЕЛЕКТРОНИКА

Тренажор от различни платки с програмно обезпечение (software) за изучаване на различни приложения в електрониката като: електричество и електромагнетизъм, електронни устройства, усилватели, цифрова електроника, телекомуникации, автомобилно и биомедицинско приложение. Виж повече...

БИТОВА АВТОМАТИЗАЦИЯ

БИТОВА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Лаборатория за изучаване на системите за предаване и разпределение на електрическата мощност и контролните сигнали в сградите. Виж повече...
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Панели за изучаване на аналогова и цифрова комуникации, предаване и приемане на сигнали, мултиплексиране. Тренажори за видео и звукова система, локална и глобална мрежа (LAN, WAN). Телефония. Виж повече...

ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

Лаборатория с оборудване и принадлежности за монтиране на електрически двигатели и трансформатори. Включва: машини за намотки, моторни комплекти, електрозахранване, оборудване за тестване. Виж повече...
 

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА

Лаборатория за изучаване на основните принципи на технологичния контрол . Изучават се главните функции на процесите, контролерите и контролируемите системи, както и взаимодействието между елементите на предаването.
Виж повече...

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Битови и индустриални електрически инсталации в панелен вид. Работни маси от метална конструкция, рамки (ферми). Тренажори за електрически измервания и битови уреди.
Виж повече...
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА

Лаборатория за контрол и управление на моделируеми системи за автоматизация, управлявани чрез програмируеми логически контролери (PLC). Светофари, асансьори, управление на постоянно токови и променливотокови електродвигатели и др. Виж повече...

ПНЕВМАТИКА И ХИДРАВЛИКА

ПНЕВМАТИКА И ХИДРАВЛИКА

Тренажори по пневматика и хидравлика, както и електропневматика и електрохидравлика. Цилиндри, клапани, превключватели и всичко необходимо за изучаване на операционните принципи. Виж повече...

ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА

Набор модули за създаване на различни подсистеми, които формират пълна енергитична система: от генериране, пренос, разпределение и защита, до потребление на електроенергия. Виж повече...

ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ (МОНТАЖ)(OPEN LAB)

ОТВОРЕНА ЛАБОРАТОРИЯ

Това е лаборатория, която има пълен набор от компоненти, необходими за изграждане на електрически двигател за постоянен или променлив ток. Това позволява да се изучат приниципите на магнитната индукция и свойствата на машините. Виж повече...

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

Набор от модули за изучаване на преобразуването на напрежение, посредством полупроводници. Това включва в себе си ръчен и автоматичен моторен контрол на постоянно и променливотоковите двигатели. Виж повече...
 

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

Включва всички общоползвани уреди като: осцилоскопи, функционални генератори, мултимери, логически анализатори, спектрални анализатори, честотомери, ампермери, волтмери и ватмери и др. Виж повече...

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ

Тренажори за изучаване на фотоволтаична соларна енергия, вятърна енергия, слънчево-топлинна енергия, водородно-клетъчна енергия, термална енергия, хидроелектрическа енергия и енергия от биомаса. Виж повече...

ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА ХИМИЯ

ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА ХИМИЯ

Катодна защита срещу корозия, петроло-химически инсталации и машини. Тренажори за петроло-газовата промишленост.
Виж повече...

БАЗОВА ЕЛЕКТРОНИКА

БАЗОВА ЕЛЕКТРОНИКА

Линейни и цифрови схеми, логически елементи, важни приложения от промишлеността обяснени по разбираем, постепенно усложняващ се метод. Виж повече...

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Лаборатория за изучаване на процесите като статична и динамична механика, вълна, звук, електростатика, термодинамика, магнетизъм, електричество и електроника, светлина, оптика, химия, физика, биология и т.н. Предназначена за среднообразователни училища. Виж повече...