• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Природни науки

Учебни пособия по ФИЗИКА

Mеханика

 • Сили & Статика & Динамика
 • Течности и газове & Вакуумпомпи
 • Акустика

Трептения и вълни

 • Вълни
 • Пулсиращ резервоар
 • Микро вълни & Принудителни колебания
 • Ултразвук

Топлина

 • Топлинни машини & Термично разширение & Калориметрия
 • Топлинно излъчване и преобразуване на енергия и топлинна обработка и пренос на топлина
 • Горивни клетки

Оптика

 • Геометрична оптика
 • Лещи & Призми & Огледала & Решетки& Филтри
 • Светлина& цветове & Augenmodelle & Experimentierleuchten
 • Оптични маси & Принадлежности
 • Спектроскопия
 • Интерферометрия
 • Лазер & вълнова оптика & Принадлежности

Електричество

 • Основни положения
 • Трифазен ток & резисторни вериги
 • Декадно съпротивление, реостати, кондензатори и индуктори
 • Индукция & Електромагнетизъм & Трансформатори
 • Магнетизъм
 • Електростатика
 • Мотори и генератори
 • Аналогови серии и преобразуване на енергия
 • Демонстрационни елементи

Атомна и ядрена физика

 • Гайгеров брояч
 • Фундаментални константи
 • Практически упражнения
 • Метео - Телурий
 • Математика

Фундаментални константи

 • Ефект на Зееман
 • Гравитации &Закон на Колумб & Светлинна скорост
 • Опити на Milikan &доказателство & Franck-Hertz- константа на Планк
 • TELTRON електронни тръби

Практически упражнения

 • Природа и техника & Класове 5+6 & Вода & Природни феномени
 • Механика & Oптика
 • Електричество &Електроника & Топлина
 • Преобразуване на енергия & Електрохимия & Енергоизточници & Dynamot
Учебни пособия по ХИМИЯ
 • Нанотехнологии
 • Молекулярни макети
 • Електрохимия
 • Химически анализ
 • Микрохимия/ Halbmikrochemie
 • Химикали

Молекулярни макети

 • Макети на атоми и йони
 • Елементи за атоми
 • Смесени елементи за изграждане
 • Molymod-к-ти за сглобяване
 • Макети на биомоликули
 • Макети на решетки и молекули

Електрохимия

 • Обща електрохимия
 • Електрохимични елементи
 • Електролиза
 • Окислително-Редукционни процеси

Химически анализ

 • К-ти за анализ (Химия в дома)
 • Хроматография
 • Дестилационни конструкции
 • Химикали
Учебни пособия по Биология

Микроскопия, препариране

 • Видео-Микроскопия, Осветителна система
 • Видеомикроскоп
 • Различни видове лупи
 • Стереолупи
 • Учителски и лабораторен микроскопи
 • Стереомикроскоп (и принадлежности)
 • Ученически микроскоп
 • Принадлежности за ученически микроскоп
 • Подготовко & Оцветяване и прибори на микроскопа
 • Микроскопично оцветяване
 • Микропрепарати

Анатомични модели-човек

 • Човешка племенна история
 • Череп
 • Зъби и развитие  на зъбите
 • Глава и нервна система
 • Скелет
 • Гръбначен стълб и прешлени
 • Стави
 • Структура на костите
 • Крайници
 • Торсове
 • Органи и системи на органи
 • Сексуално образование и развитие
 • Грижа за бебета
 • Патологични колекции
 • Принадлежности към Моделите
 • Модели

Модели на човешките функции

 • Дишане Функционален модел
 • Кръвно налягане и кръвообращение - Функционален модел
 • Опорен и двигателен апарат - Функционален модел
 • Сетивни органи, Провеждане н импулсите -Функционален модел

Зоология

 • Безгръбначни животни
 • Гръбначни животни
 • Насекоми
 • Развитие на животните
 • Клетката на животните
 • Животински череп и  анатомични модели
 • Анатомични напречни сечения и функционални животински модели & бионика
 • Сравнителна анатомия
 • Реалистични животински скулптури SOMSO
 • Препарати за зоологически пълнеж

Ботаника

 • Едносемеделни растения
 • Двусеменни растения
 • Гъби
 • Спорови растения
 • Оплождане и покълване
 • Растителна анатомия / растителна клетка
 • Определяне на цветовете
 • Физиология на растенията

Микробиология

 • Инкубатори и бактериология
 • Клетъчен модел и онкология
 • Експерименти с микроорганизми
 • Експерименти по метаболитна физиология (METABOX)

Имунология и генетика

 • Имунология и кръвни групи
 • Еволюция и генетика на Мендел
 • Иммунно-ферментен анализ (ELISA) за генетичен отпечатък
 • ДНК модели и комплекти за ДНК анализ
 • Ограничаване и гел- електрофореза
 • Електрофореза на белтъци
 • Полимерна верижна реакция

Биохимия

 • Биомембрани и осмоза
 • Устройство за биоинформатика и придобиване на данни SPARK
 • Поляриметър
 • Хроматография
Учебни пособия по екология

Комплекти за анализ

 • Ученически научни комплекти
 • Анализ на почвата
 • Анализ на водата
 • Анализ на околната среда
 • Комплект за тестване на Visocolor Eco

Индикатори

 • Тестове за качествени доказателства

Екосистеми

 • Култивиране
 • Вземане на проби
 • Местообитания
 • Местообитания и екосистеми
 • Клетки и аквариуми

ВЕИ

 • Комплекти за анализ
 • Индикатори
 • Екосистеми
 • Алтернативни енергии
 • Витрини за суровини
 • Геология
 • Метеорология
 • Астрономия
Учебни пособия по Геология

Метеорология

 • Метеорологични станции
 • Радио-Метеорологични станции
 • Метеорологични инструменти
 • Учебна тренировка "вятър и време"

Астрономия

 • Tellur