• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Техническо образование - професионално техническо обучение

Стендове за обучение

Стендове за обучение – това представляват работни места с електрическо захранване, рамки или табла за разполагане на компоненти (електрически инсталации, битова автоматизация) и опорни бази за закрепване на двигатели и трансформатори.

Стендовете за обучение са подходящи за практически упражнения по сглобяване на електрически инсталации, двигатели и трансформатори и създаване на практически умения за работа с тях.

Технически симулатори за обучение

Технически симулатори за обучение - това са специални табла, които анализират специфичен предмет и го възпроизвеждат чрез цветна диаграма, механична част и електрически/ електронни схеми. Така симулаторът показва реалните действия на компонентите и на веригите, като се симулира тяхното поведение чрез управление и избрани условия от ученика и преподавателя директно от таблото или от компютъра. Всеки компонент може да се идентифицира, чрез ясно означение върху таблото.

Симулацията се управлява, контролира и визуализира от компютъра чрез аналогови/ цифрови индикатори. С помощта на тестове и измервания може да извършва и отстраняване на повреди.

Всеки симулатор е окомплектован със софтуер, позволяващ обучението да се извършва само чрез компютъра, без други материали. Той включва серия уроци с теоретична част по съответния предмет на симулация и ръководство по извършване на самия процес от практически аспект. Освен това, софтуерът е снабден с интерфейс към софтуер за управление на лабораторията, който осигурява напълно интегрирана система за обучение 

Симулатори и тренажори

Симулатори и тренажори - те са сериозно застъпени в обучението по:

 • автомобилизъм (автотроника) с всички възможни процеси в устройството и управлението на автомобила;
 • термотехника (термотроника) - климатизация, хладилни съоръжения за бита и търговски, топлообменни съоръжения и за загряване на вода и др.

 

АВТОТРОНИКА

АВТОТРОНИКА

Набор от симулационни табла за моделиране и изучаване на електрическите и електронни системи и подсистеми в съвременните автомобили. Функциониращи макети и разрези на реални възли и системи в автомобила.

МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

РОБОТОТЕХНИКА

Производствена система, съставена от роботи, програмируеми логически контролери (PLC) и други компоненти за моделиране на индустриална ситуация.

ТЕРМОТЕХНИКА

ТЕРМОТЕХНИКА

Набор от симулационни табла за изучаване на битови и търговски охладителни и климатични системи.
 

БИОМЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

БИОМЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Набор от платки за изучаване и обслужване на биомедицинско оборудване, което има връзка с най-важните биомедицински апарати.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ

Лаборатория за изучаване на електрическите машини с мощности: 0.2; 0.3; 1.1; 3.5 kW. Еднофазни и трифазни; асинхронни двигатели, работещи на променлив ток, двигатели, работещи на постоянен ток, синхронни машини,трансформатори.

 

ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА (TIME)

ПРИЛОЖНА ЕЛЕКТРОНИКА

Тренажор от различни платки с програмно обезпечение (software) за изучаване на различни приложения в електрониката като: електричество и електромагнетизъм, електронни устройства, усилватели, цифрова електроника, телекомуникации, автомобилно и биомедицинско приложение.

СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

СГРАДНА АВТОМАТИЗАЦИЯ

Лаборатория за изучаване на системите за предаване и разпределение на електрическата мощност и контролните сигнали в сградите.
 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

Панели за изучаване на аналогова и цифрова комуникации, предаване и приемане на сигнали, мултиплексиране. Тренажори за видео и звукова система, локална и глобална мрежа (LAN, WAN). Телефония.

ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

ЕЛЕКТРОМЕХАНИКА

Лаборатория с оборудване и принадлежности за монтиране на електрически двигатели и трансформатори. Включва: машини за намотки, моторни комплекти, електрозахранване, оборудване за тестване. 

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА

ТЕХНОЛОГИЯ НА КОНТРОЛА

Лаборатория за изучаване на основните принципи на технологичния контрол . Изучават се главните функции на процесите, контролерите и контролируемите системи, както и взаимодействието между елементите на предаването.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ

Битови и индустриални електрически инсталации в панелен вид. Работни маси от метална конструкция, рамки (ферми). Тренажори за електрически измервания и битови уреди.
 

АВТОМАТИЗАЦИЯ

АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСА

Лаборатория за контрол и управление на моделируеми системи за автоматизация, управлявани чрез програмируеми логически контролери (PLC). Светофари, асансьори, управление на постоянно токови и променливотокови електродвигатели и др.

ПНЕВМАТИКА И ХИДРАВЛИКА

ПНЕВМАТИКА И ХИДРАВЛИКА

Тренажори по пневматика и хидравлика, както и електропневматика и електрохидравлика. Цилиндри, клапани, превключватели и всичко необходимо за изучаване на операционните принципи.

ЕНЕРГЕТИКА

ЕНЕРГЕТИКА

Набор модули за създаване на различни подсистеми, които формират пълна енергитична система: от генериране, пренос, разпределение и защита, до потребление на електроенергия.
 

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

СИЛОВА ЕЛЕКТРОНИКА

Набор от модули за изучаване на преобразуването на напрежение, посредством полупроводници. Това включва в себе си ръчен и автоматичен моторен контрол на постоянно и променливотоковите двигатели.

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ

Включва всички общоползвани уреди като: осцилоскопи, функционални генератори, мултимери, логически анализатори, спектрални анализатори, честотомери, ампермери, волтмери и ватмери и др.

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ

Тренажори за изучаване на фотоволтаична соларна енергия, вятърна енергия, слънчево-топлинна енергия, водородно-клетъчна енергия, термална енергия, хидроелектрическа енергия и енергия от биомаса.

ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА ХИМИЯ

ПЕТРОЛНА И ГАЗОВА ХИМИЯ

Катодна защита срещу корозия, петроло-химически инсталации и машини. Тренажори за петроло-газовата промишленост.
 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

Лаборатория за изучаване на процесите като статична и динамична механика, вълна, звук, електростатика, термодинамика, магнетизъм, електричество и електроника, светлина, оптика, химия, физика, биология и т.н. Предназначена за среднообразователни училища.