• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Възобновяеми енергии

ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИИ

Тренажори за изучаване на фотоволтаична соларна енергия, вятърна енергия, слънчево-топлинна енергия, водородно-клетъчна енергия, термална енергия, хидроелектрическа енергия и енергия от биомаса.

 

 Изучаването на технологиите за производството на чиста и устойчива енергия заема все по-широко място в техническото образование. Начините на оползотворяване на възобновяеми енергии от източници като слънце, вода, вятър, биомаса са предмет на обучението в много професионални училища и университети.

 

Защо са нужни знания за възобновяеми енергии?

В околната среда се намира свободна енергия от различни източници и преобразувана от хората, ще осигури електричество и топлинна енергия, без да се навреди на природата и човешкото здраве.

Нарастващата потребност от енергия, намаляването на конвенционалните енергийни ресурси и климатичните промени пораждат необходимост от ускорено развитие на технологиите за адаптирането им към различните възобновяеми източници.

Това, от друга страна, води до необходимост да бъдат осигурени инженерни кадри, които да проектират, изграждат и експлоатират съответните технологии, както и да провеждат научни изследвания.

 

За обучението на бъдещите инженери и откриватели са нужни условия, максимално близки до бъдещата им работна среда. Interma осигурява необходимата техническа обезпеченост за максимално постигане на целите.

 

Какво учебно оборудване по възобновяеми енергии ви предлага Interma?

За целия профил от сферата на възобновяеми енергии Interma предлага разнообразие от тренажори, учебни комплекти и много други. Ще откриете:

 

Тренажори

Те са специално разработени за изучаване на следните видове енергия: фотоволтаична соларна, вятърна, слънчево-топлинна, водородно-клетъчна, термална, хидроелектрическа и такава от биомаса.

Чрез системите за обучение от ново поколение се изучават начините, по които работят системите за преобразуване на съответните видове енергия.

 

Учебни комплекти по възобновяеми енергии

Те позволяват наблюдение и различни експерименти за вникване в основните принципи на използване на слънчевата волтаична енергия, енергията на вятъра, на водорода, на производството на биогориво и др.

 

Добитите практически знания и умения с помощта на STEM оборудването ще стимулират обучаваните да търсят нови решения, свързани с възобновяеми енергии.

Качественото високотехнологично оборудване, предлагано от Interma, е гаранция за мотивирано, задълбочено и лесно усвояване на теоретични познания и ценен практически опит за бъдеща реализация в модерните области на възобновяеми енергии.