• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Учебно оборудване за средно и висше образование

ИНТЕР МАШИНЕКС ООД предлага учебно оборудване за техническите професионални гимназии и за следващите нива на техническо образование и квалификация. Учебното оборудване представлява комплексни системи на обучение предлагащ съответния предмет с теоретична част и набор от практически демонстрации.

Учебното оборудване предлага нагледно преподаване на материала с демонстрация на основни закони и резултати по основни предмети, изучавани в професионалните гимназии и висши училища като :

 • Учебното оборудване по електричество, електротехника, електрически инсталации, електрически машини
 • Учебното оборудване по електроника: базова, биомедицинска, силова; автотроника
 • Учебното оборудване по автоматизация, управление на процеса, технология на контрола, битова автоматизация, PLC, мехатроника
 • Учебното оборудване по термотехника, енергетика, телекомуникации
 • Учебното оборудване по възобновяеми енергии

 

1. ФИЗИКА

1-1

Електростатични явления
Магнетизъм
Механика
Акустика
Оптика
Термодинамика

2. ЕЛЕКТРОНИКА

1-2

Основи на електротехниката
  - Постоянен и променлив ток
  - Електрически вериги
Основи на електрониката
  - Полупроводници
  - Електронни елементи и схеми
Аналогова електроника
Цифрова електроника
Практически приложения
Промишлена електроника
Преобразуватели и датчици

3. КОМУНИКАЦИИ

1-2

 

Основи на комуникациите
Приемане и предаване на данни
Аналогови комуникации
Цифрови комуникации
Телефония
Приложна комуникация
  - Клетъчни комуникации
  - СР5
  - Вluetooth връзка

4. ЕЛЕКТРИЧЕСТВО

1-1

 

Битови електрически системи
  - Охранителни и пожароизвестителни системи
 - Системи за контрол
 - Дистанционно управление
Електрически мрежи
Електрически машини и апарати
Електрически двигатели
Релета и релейни системи
Защитни елементи в електрическите вериги

5. ЕНЕРГЕТИКА

1-2


Симулиране на процесите в енергетиката
Електроцентрали
Електропреносни системи
Възобновяеми (алтернативни) източници на енергия
Релейни устройства и релейна защита
Интелигентна мрежа Smart Grid

6. МЕХАТРОНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ

1-1

 

Автоматизация на процесите с РLС (с емулиране на процесите в обекта)
  - Непрекъснати процеси
  - Дискретни процеси
Управление на малки системи и устройства
Големи промишлени системи за контрол
Програмиране и настройка на РLС
Промишлени мрежи Fieldbus
Моделиране на системи

7. МЕХАНИКА

1-2

 

Основи на механиката - статика, динамика, триене
Основни механизми
Механизми в автомобила
Леене, центробежно леене
Съпротивление на материалите
Изпитване на материалите, методи
Свойства на материалите в строителството
 - Акустично съпротивление
 - Топлопроводност
Вентилационни системи

8. МЕХАНИКА НА ФЛУИДИТЕ

1-1

 

Основи на хидромеханиката Ламинарен и турболентен поток Хидростатика
Измерване параметрите на флуида и потока и Движение на поток по тръбопровод и открит канал
Кавитация
Хидравлични машини
Помпи и турбини
Основи на аеродинамиката
Вентилатори и компресори

9. ТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКА

1-1

 

Охлаждане, принципи
Битови и промишлени хладилни системи
Нагряване и нагревателни системи
Термопомпи
Кондициониране на въздуха Охладителни кули
Топлообмен, измерване на температура и топлина
Пренос на топлина
Двигатели с вътрешно горене и турб.

10. КОНТРОЛ НА ПРОЦЕСИТЕ

1-1

Управление на промишлени процеси
Шини за данни
Регулатори, настройка на регулатор
Датчици и изпълнителни органи
Регулиране на температура
Регулиране на налягане
Регулиране на разход
Регулиране на ниво
Регулиране на Рн
Регулиране на концентрация и проводимост

11. ХИМИЧЕСКИ ТЕХНОЛОГИИ

1-2

Основи на химическите тетехнологии
Процеси в химическата пром.
Абсорбция и екстракция
Дестилация и изпаряване
Пренос на маса и дифузия
Крекинг-процес
Кристализация, Катализ
Смесване и утаяване, филтриране
Химически реактори и агрегати
Очистване на газовете
Подготовка и очистване на водата

12. ХРАНИТЕЛНИ И ВОДНИ ТЕХНОЛОГИИ

1-1

Процеси и агрегати в хранително-вкусовата промишленост
Пастьоризиране, Изсушаване
Хидрогенизиране, Замразяване
Филтриране
Опаковане на продуктите
Производство на мляко и млечни продукти
Производство на растително масло
Технология на месните продукти
Плодови и зеленчукови продукти

13. ЕКОЛОГИЯ И ОКОЛНО СРЕДА

1-2 Валежи и оросяване
Просмукване на водата в почвата
Движение на водата в русло
Движение на подпочвените води
Утаяване на твърди примеси
Очистване на водата
Филтриране и деминерализация
Омекотяване
Анаеробни и аеробни прицеси Флокулация
Обратна осмоза и ултрафилтриране
Съоръжения за очистване на водата

14. БИОМЕДИЦИНА

BIOMED Биоинженерството е дисциплина, която използва методологии и технологии, типични за инженерството за обясняване, определяне и решаване на медико-биологични проблеми чрез тясно сътрудничество между специалисти от различни сектори, т.е. инженери и доктори -биолози.