• ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

  ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

  ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАШИНИ (OPEN LAB)

 • МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

  МЕХАТРОНИКА И РОБОТОТЕХНИКА

 • РОБОТОТЕХНИКА

  РОБОТОТЕХНИКА

Техническо образование

tehnichesko

Каталог Средно и Висше образование

sredno

Каталог Автомобилизъм

двигатели

Да се инвестира в учениците и студентите да придобият знания и умения с цел професионална реализация и модернизиране на професионалното образование, това са стратегическите задачи на МОН!

Фирмата Интер Машинекс ООД предлага широк спектър от висококачествено оборудване от последно поколение както за професионални гимназии, така и за следващите нива на техническо образование и квалификация.

STEM (СТЕМ) образование и оборудване

STEM е абревиатура от Science, Technology, Engineering, Math, или преведно на български език: Наука, Технология, Инженерство, Математика.

Обучението в STEM направленията е ключово за 21. век. Все по-важните научни и технологични иновации изискват акцентиране върху по-ефективно СТЕМ обучение, което е невъзможно без използването на съответното СТЕМ оборудване.

Освен че ще усъвършенстват всички умения, изискуеми в дадено техническо направление, в STEM учениците ще развият своя личен потенциал и способности до много по-високо ниво. Предимство на всяко СТЕМ обучение е, че след придобиване на теоретични знания, с подходящо STEM оборудване учениците могат да се насочат към тяхното разгръщане и употреба.

STEM средата демонстрира нагледно как се прилага всеки отделен метод в ежедневието. Именно с методиката на STEM образованието за обединяване на отделните предмети в една интегрирана учебна програма фокусът се насочва върху практическото използване на изучаваната теория.

Модерното STEM образование повишава интереса към науката, технологиите, инженерството и математиката.

Предлаганото STEM оборудване ще осигури многопластово, вдъхновяващо и пленяващо STEM преживяване за учениците. Предизвикателствата пред съвременното образование могат лесно да бъдат преодолени благодарение на подходящата творческа STEM среда.

Едни от ключовите направления в STEM оборудването във връзка със STEM обучението са:

STEM зелени технологии от възобновяеми енергийни източници

Зелените технологии от възобновяеми eнepгийни източници са едни от най-актуалните направления в световен мащаб.

В областта на възобновяемите енергии (ВЕИ) предлагаме тренажори за слънчева фотоволтаична енергия и вятърна енергия, както и различни комплекти за биогориво, енергия на водорода и топлинна енергия.

STEM природни науки

Природните науки включват изучаването, описването, разбирането и предсказването на природни явления на основата на наблюдения, експерименти и теоретично моделиране. Методиката на обучение в тези сфери е неразривно свързана с пособия по биология, физика, химия, екология и геология, каквито предлагаме ние.

STEM индустрия 4.0

Индустрия 4.0 е програма, създадена с основната цел да се обединят промишленото производство с модерната информационна и комуникационна техника. Залегналите елементи в нашата STEM програма на Индустрия 4.0 са автоматизирани и киберфизични системи и роботика.

STEM роботика и STEM киберфизични системи

Роботиката намира приложение в почти всяка една сфера от нашето ежедневие. Роботите се намесват там, където може да бъде застрашено човешкото здраве, извършват повтарящи се процеси или твърде специфични операции, но всеки един сегмент от тяхната дейност изисква намесата на все по-търсените в съвремието специалисти.

Киберфизичните системи свързват информационни и софтуерни компоненти с механични и електронни части, които комуникират посредством една инфраструктура за предаване на данни. Киберфизичната система се отличава с високата си степен на сложност и е една от най-актуалните дисциплини в направлението.

STEM 3D технологии

ЗD технологиите навлизат все повече в ежедневието ни и са неизменна част от модерното СТЕМ обучение. 3D технологиите, които ние предлагаме, включват както 3D принтери, така и 3D обработващи машини и Компютърно управляема (3D) триизмерна система за изучаване на физични процеси и явления.

STEM компютърна виртуална симулация

В областта на компютърна виртуална симулация включва най-новата продуктова линия от софтуерни решения за електронно обучение и SMART СИМУЛАТОРИ, създадени, за да донесет лабораторния опит навсякъде, където и да се намира учащият.

Конфигурации от училищно оборудване

Интер Машинекс ООД предлага конфигурации от училищно оборудване, ориентирани към подготовка по перспективни технически специалности, изключително търсени на пазара на труда, а именно: електротехници; хладилни техници; техници в областта на телекомуникациите (LAN мрежи и др.), битовите и индустриални инсталации и автоматизация и др.

Училищното оборудване е разработено с оглед развиване на задълбочени практически умения за монтиране на инсталации, сглобяване на мотори и трансформатори от реални промишлени елементи, инсталиране на безжичен интернет, отстраняване на повреди или много други.

Целият този опит, придобит с подходящо училищно оборудване, помага и за усвояването на аналитично мислене, вникването в повече теоретични знания и тяхното разбиране. Конфигурациите подготвят учениците от професионалните технически гимназии за безупречна квалифицирана работа и тяхната успешна реализация на трудовия пазар непосредствено след завършване на обучението.

Училищното  оборудване се състои от различни форми на учебно STEM оборудване, в т.ч. технически модули, обхващащи следните направления:

      Основи на електричеството в автомобила;

      Електричество и електромагнетизъм;

      Електрозахранвания;

      Електронни устройства;

      Усилватели;

      Цифрова електроника;

      Телекомуникации;

      Микропроцесори и микроконтролери;

      Биомедицински приложения: ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ;

      Измерване на пулс, кръвно налягане, температура; 

      Магнитотерапия, електростимулация,  лазерна терапия, йонофореза, ултразвук.

Важно място заемат и стендовете за обучение. Те представляват своеобразни работни места с електрическо захранване, рамки или табла за разполагане на компоненти (електрически инсталации, битова автоматизация) и опорни бази за закрепване на двигатели и трансформатори. Стендовете са подходящи за демонстрации и упражнения по сглобяване на електрически инсталации,  двигатели и трансформатори и създават многопластови практически умения за работа с тях.

Друг ключов компонент от обучението в различни направления са техническите симулатори, застъпени  в области като автомобилизъм  (автотроника), защото съчетават на най-високо ниво процесите в устройството и  управлението на автомобила.

Богатата гама от училищното оборудване включва и термотехника  (термотроника)  -  модули за климатизация, хладилни съоръжения за бита и търговски,  топлообменни съоръжения и за загряване на вода и др.

На ваше разположение са и различни видове тренажори, представляващи мултидисциплинарни лаборатории, които обхващат специфични процеси и действия. Те дават възможност за управление посредством задаването на променливи параметри за целите на обучението.

Подобна апаратура е широко застъпена в следните области: автоматизация и управление на процеса (PLC, датчици и превключватели, регулиране на мотори, хидравлика и пневматика); робототехника;  електрически машини; енергетика: „интелигентна мрежа" за генериране, разпределение и потребление на  електрическа енергия; телекомуникации; възобновяеми енергийни източници (фотоволтаични, вятърни, соларно термични,  водни турбини, водородни клетки и смесени); петролно-газови тренажори за химически процеси.

Учебни модули

Училищното оборудване бива няколко различни форми. Учебните модули с определена завършена функция могат да работят в ръчен режим или да се управляват от софтуер – свързани с компютър, както самостоятелно, така и в единна система.

 

В Интер Машинекс ЕООД предлагаме:

 • Технически учебни модули по основи на електричеството в автомобила;
 • Учебни модули по електричество и електромагнетизъм, електрозахранвания;
 • Технически модули по електронни устройства, усилватели, цифрова електроника;
 • Технически тренировъчни модули по телекомуникации;
 • Технически учебни модули по биомедицински приложения: ЕКГ, ЕЕГ, ЕМГ; измерване на пулс, кръвно налягане, температура;  магнитотерапия, електростимулация,  лазерна терапия, йонофореза, ултразвук;
 • Технически учебни елементи по микропроцесори и микроконтролери и други.

logo